Администратор на личните данни е:
НИНАНИ КОЗМЕТИКС ЕООД
ЕИК205107848
гр. София 1618
ул. Иван Сусанин 43.

имейл на титуляра: info@ninanycosmetics.com

Видове събрани данни
Сред личните данни, събрани от този уеб сайт, независимо или чрез трети страни, има: имейл; първо име; фамилно име; телефонен номер; дата на раждане; адрес; нация; Бисквитка; провинция; ПОЩЕНСКИ КОД; град; Данни за употреба.

Пълни подробности за всеки тип събрани данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез специфични информационни текстове, показани преди събирането на данните.
Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от потребителя или, в случай на данни за използване, да се събират автоматично по време на използването на това приложение.
Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от този уеб сайт, са задължителни. Ако Потребителят откаже да ги съобщи, може да е невъзможно този уеб сайт да предостави Услугата. В случаите, когато този уеб сайт посочва някои Данни като незадължителни, Потребителите са свободни да се въздържат от комуникация на такива Данни, без това да има каквото и да е влияние върху наличността на Услугата или нейното функциониране.
Потребителите, които се съмняват кои данни са задължителни, се насърчават да се свържат със собственика.
Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от този уеб сайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от този уеб сайт, освен ако не е посочено друго, има за цел да предостави Услугата, поискана от Потребителя, в допълнение към допълнителни цели, описани този документ и в Политиката за бисквитките, ако има такива.

Потребителят поема отговорност за Личните данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез този уеб сайт, и гарантира, че има право да ги съобщава или разпространява, освобождавайки Собственика от всякаква отговорност към трети страни.

Методи за обработка

Администраторът на данни приема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване на лични данни.
Обработката се извършва с помощта на ИТ и / или телематични инструменти, с организационни методи и с логика, строго свързана с посочените цели. В допълнение към Администратора на данни, в някои случаи други страни, участващи в организацията на този уебсайт (административни, търговски, маркетингови, юридически, системни администратори) или външни страни (като доставчици на технически услуги на трети страни, пощенски куриери) могат да имат достъп до Данните. доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции) също са назначени, ако е необходимо, за обработващи данни от Администратора на данни. Актуализираният списък с мениджъри винаги може да бъде изискан от администратора на данни.

Правно основание на обработката
Администраторът на данни обработва Лични данни, свързани с Потребителя, ако съществува едно от следните условия:
Потребителят е дал съгласие за една или повече конкретни цели; Забележка: в някои юрисдикции Администраторът на данни може да бъде упълномощен да обработва Лични данни без съгласието на Потребителя или друга от правните основи, посочени по-долу, стига Потребителят да не възразява („отказ“) срещу такова третиране. Това обаче не е приложимо, ако обработването на лични данни се урежда от европейското законодателство за защита на личните данни;
обработката е необходима за изпълнение на договор с Потребителя и / или за изпълнение на преддоговорни мерки;
обработката е необходима за изпълнение на законово задължение, на което е подчинен Администраторът на данни;
обработката е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес или за упражняване на публична власт, поверена на Администратора на данни;
обработката е необходима за преследване на законния интерес на Администратора на данни или трети страни.
Винаги обаче е възможно да поискате от Администратора на данни да изясни конкретното правно основание на всяко лечение и по-специално да уточни дали лечението се основава на закона, предвиден в договор или необходим за сключване на договор.

Място
Данните се обработват в оперативните офиси на Администратора на данни и на всякакви други места, където се намират страните, участващи в обработката. За повече информация се свържете със собственика.
Личните данни на потребителя могат да бъдат прехвърлени в държава, различна от тази, в която се намира потребителят. За да получи допълнителна информация за мястото на обработка, Потребителят може да се обърне към раздела за подробности относно обработката на Лични данни.

В случай на по-висока защита, Потребителят има право да получи информация относно правното основание за трансфер на данни извън Европейския съюз или на международна организация, регулирана от международното публично право или състояща се от две или повече държави, като например ООН, както и по отношение на мерките за сигурност, приети от Администратора на данни за защита на данните.

Ако се осъществи един от описаните по-горе прехвърляния, Потребителят може да се позове на съответните раздели на този документ или да поиска информация от Администратора на данни, като се свърже с него в подробностите за отваряне.

Период на съхранение
Данните се обработват и съхраняват за времето, необходимо за целите, за които са събрани.

Следователно:
Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, ще бъдат запазени, докато изпълнението на този договор приключи.
Личните данни, събрани за цели, свързани със законния интерес на собственика, ще бъдат запазени, докато този интерес бъде удовлетворен. Потребителят може да получи допълнителна информация относно законния интерес, преследван от Собственика в съответните раздели на този документ или като се свърже със Собственика.
Когато обработката се основава на съгласието на Потребителя, Администраторът на данни може да съхранява Личните данни по-дълго, докато такова съгласие бъде отменено. Освен това Администраторът на данни може да бъде задължен да съхранява лични данни за по-дълъг период в съответствие със законово задължение или по нареждане на орган.

В края на периода на съхранение личните данни ще бъдат изтрити. Следователно в края на този срок правото на достъп, анулиране, коригиране и право на преносимост на данните вече не могат да се упражняват.

Цел на обработката на събраните данни
Данните на Потребителя се събират, за да позволят на Собственика да предоставя Услугата, да изпълнява законови задължения, да отговаря на искания или изпълнителни действия, да защитава техните права и интереси (или тези на Потребители или трети страни), да идентифицира всякакви злонамерени дейности или измами, както и за следните цели: Управление на контакти и изпращане на съобщения, Свързване с потребителя и Коментиране на съдържанието.

Вашите права
По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес:

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.
Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес:
Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес:
В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес:
Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес:
Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, емайл,Уебсайт .

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

Подробности за правото на възражение
Когато личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняване на публична власт, поверена на Собственика, или за преследване на легитимен интерес на Собственика, Потребителите имат право да възразят срещу обработването по причини, свързани с конкретната им ситуация.

Как да упражнявате правата си
За да упражнят правата на Потребителя, Потребителите могат да изпратят заявка до данните за контакт на Собственика, посочени в този документ. Исканията се подават безплатно и се обработват от Администратора на данни възможно най-скоро, при всички случаи в рамките на един месец.

Приложимост на по-високото ниво на защита
Докато повечето разпоредби на този документ се отнасят за всички Потребители, някои изрично са обект на приложимост на по-високо ниво на защита при обработката на Лични данни.

Това по-високо ниво на защита винаги е гарантирано, когато обработването:
се извършва от Администратор на данни със седалище в ЕС;
или засяга лични данни на Потребители, намиращи се в ЕС, и е функционален за предлагането на стоки или услуги срещу заплащане или безплатно за такива Потребители; или се отнася до Личните данни на Потребители, намиращи се в ЕС, и позволява на Собственика да наблюдава поведението на тези Потребители до степен, че такова поведение се извършва в рамките на Съюза.

На потребителите се напомня, че ако техните данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да се противопоставят на обработването, без да посочват причини. За да разберат дали Администратора обработва данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Промени в тази политика за поверителност
Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява Потребителите на тази страница и, ако е възможно, в това Приложение, както и, ако е технически и правно осъществимо, като изпраща известие до Потребителите чрез един от крайности на контакт той има. Поради това, моля, консултирайте се често с тази страница, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната част.

Ако промените засягат данни, чието правно основание е съгласие, Администраторът на данни ще събере отново съгласието на Потребителя, ако е необходимо.

Последна промяна:13 ноември 2020